Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Najlepszy wyciąg i stok narciarski w Bieszczadach i na Podkarpaciu

  Regulamin plebiscytu
  Najlepszy wyciąg i stok narciarski w Bieszczadach i na Podkarpaciu

  Regulamin plebiscytu portalu naszemiasto.pl
  Najlepszy wyciąg i stok narciarski w Bieszczadach i na Podkarpaciu

  Art. 1
  1. Organizatorem Konkursu Najlepszy wyciąg i stok narciarski w Bieszczadach i na Podkarpaciu;
  (zwanego dalej Konkursem) jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa Oddział Prasa Poznańska ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, NIP 522-01-03-609 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod nr KRS 0000002408, wartość kapitału zakładowego: 41.853.000 PLN
  2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu w zakresie jego przeprowadzenia.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.
  4. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie konkursowej www.rzeszow.naszemiasto.pl.

  Art. 2
  1. Celem konkursu jest wyłonienie przez internautów najlepszego wyciągu i stoku narciarskiego w Bieszczadach i na Podkarpaciu.

  Art. 3
  1. Konkurs będzie trwał w dniach od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
  2. Głosować można na stronie www.rzeszow.naszemiasto.pl. Dziennie z jednego IP można oddać 5 głosów. Głosy można oddawać codziennie.

  Art. 4

  1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów oferujących usługi telekomunikacyjne.
  4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
  6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie nadesłanego zdjęcia, na portal naszemiasto.pl
  Dodaj ogłoszenie