STANOWISKO: starszy specjalistado spraw: obsługi sekretariatu oraz spraw związanych z lustracjąGDZIE: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE WARUNKI PRACY:-  praca administracyjno-biurowa, -   praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, -   kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym © 123rf
[1/9]

Jest praca w urzędach w Rzeszowie. Aktualne oferty pracy Urząd Miasta, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski [02 X 2018]

STANOWISKO: starszy specjalista
do spraw: obsługi sekretariatu oraz spraw związanych z lustracją

GDZIE: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

WARUNKI PRACY:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
- Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II piętrze budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. - - Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

ZAKRES ZADAŃ:
- prowadzenie kompleksowej obsługi sekretariatu Wydziału,
- prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych członków zarządu, rad nadzorczych w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego w której udział j.s.t. przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, osób będących przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej niż wymieniona powyżej spółka zarządu powiatu i członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, członków organów związków j.s.t. oraz przekazywania tych oświadczeń do IPN,
prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz bieżący nadzór nad terminowością ich załatwiania, w tym dokonywanie okresowych analiz i ocen przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 1 rok,
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
- znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY: Dokumenty należy złożyć do: 05.10.2018

WYNAGRODZENIE: Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 600 zł.

Więcej informacji o naborze

W urzędach w Rzeszowie jest praca. Przedstawiamy aktualny przegląd ofert