Archiwum

(© Katarzyna Mularz)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Urząd Marszałkowski ogłosił kolejny nabór na pracowników. Pracę mogą znaleźć m.in. osoby z wykształceniem psychologicznym.

Główny specjalista w Oddziale kontroli przewoźników Departamentu Dróg i Transportu (medycyna) (1/4 etatu)
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku medycyna, 2) specjalizacja w dziedzinie medycyny transportu lub spełnienie warunków określonych w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 3) uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń o zdolności do kierowania pojazdami, 4) co najmniej czteroletni staż pracy oraz roczne doświadczenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego stosowanego do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, 5) znajomość przepisów dotyczących przeprowadzania badan lekarskich i wydawania orzeczeń o zdolności do kierowania pojazdami, 6) znajomość zasad i metodyki przeprowadzanych badań, 7) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE), 2) odpowiedni zakres wiedzy na temat zasad wydawania orzeczeń, 3) umiejętność współpracy z podmiotami podlegającymi kontroli.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń o zdolności do kierowania pojazdami, 2) sporządzanie analiz i zestawień zbiorczych z przeprowadzonych kontroli w zakresie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń o zdolności do kierowania pojazdami.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli przewoźników Departamentu Dróg i Transportu (medycyna) należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r.
 
Główny specjalista w Oddziale kontroli przewoźników Departamentu Dróg i Transportu (wykształcenie psychologiczne) (1/4 etatu)
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, 2) podyplomowe studia w zakresie psychologia transportu, 3) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie psychologa transportu, 4) uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrudnionych na stanowisku kierowcy, 5) znajomość zasad wydawania orzeczeń oraz warunków lokalowych, 6) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów przeprowadzających badania psychologiczne kierujących pojazdami, 7) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE), 2) umiejętność współpracy z podmiotami podlegającymi nadzorowi.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrudnionych na stanowisku kierowcy, 2) sporządzanie analiz i zestawień zbiorczych z przeprowadzonych czynności w zakresie sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrudnionych na stanowisku kierowcy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli przewoźników Departamentu Dróg i Transportu ( wykształcenie psychologiczne) należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r.
 
Inspektor w Oddziale dróg Departamentu Dróg i Transportu
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach lub specjalnościach: transport, budownictwo, inżynieria środowiska lub mechanika, 2) co najmniej pięcioletni staż pracy, 3) znajomość następujących aktów normatywnych: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ), - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ), - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ), 4) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE), 2) umiejętności organizacyjne, 3) samodzielność działania i kreatywność. 3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) udział i kontrola w postępowaniach przygotowawczych przed realizacją inwestycji drogowych, 2) analizowanie oraz udział w przygotowywaniu projektów drogowych oraz organizacji ruchu, 3) prowadzenie bieżących spraw z zakresu utrzymania dróg, 4) udział w pracach Zespołu Oceny Dokumentacji Projektowych przy Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale dróg Departamentu Dróg i Transportu należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r.
 
Podinspektor w Oddziale kontroli przewoźników Departamentu Dróg i Transportu
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, 2) znajomość następujących aktów normatywnych: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125. Poz. 874, ze zm.), - ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), - ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.), - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE), 2) kreatywność, 3) umiejętność pracy w zespole.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) kontrolowanie prawidłowości stosowania przez przewoźników obowiązujących ustawowych ulg w krajowych regularnych przewozach osób środkami publicznego transportu drogowego oraz wnioskowania i rozliczania dopłat z tytułu stosowania przedmiotowych ulg, 2) weryfikowanie wniosków przewoźników w sprawie przekazania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, 3) współdziałanie z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie prowadzenia spraw dotyczących windykacji należności z tytułu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale kontroli przewoźników Departamentu Dróg i Transportu należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r.
 
Podinspektor w Oddziale transportu Departamentu Dróg i Transportu
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, 2) znajomość następujących aktów normatywnych: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), - ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. Nr 160, poz.1073 z późn. zm.), - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) - ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.), - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE), 2) umiejętności organizacyjne, 3) samodzielność działania i kreatywność, 4) odpowiedzialność, 5) wysoka kultura osobista.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) przygotowywanie projektów umów ramowych i rocznych oraz aneksów do umów na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób, 2) analiza sprawozdań składanych przez przewoźnika kolejowego, 3) przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów w zakresie użyczenia i dzierżawy autobusów szynowych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, 4) prowadzenie bieżących spraw dotyczących regionalnych kolejowych przewozów osób oraz zakupu taboru kolejowego, 5) realizowanie dopłat do regionalnych kolejowych przewozów osób, 6) prowadzenie bieżących spraw w zakresie transportu lotniczego, 7) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie transportu kolejowego i lotniczego, 8) przygotowywanie materiałów związanych z realizacją programów pomocowych w zakresie transportu kolejowego i lotniczego, 9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i parlamentarzystów w zakresie transportu kolejowego i lotniczego, 10) udzielanie informacji stronom w zakresie organizowania regionalnego kolejowego przewozu osób, 11) przygotowywanie informacji dla Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczących sytuacji w regionalnych kolejowych przewozach osób oraz transportu lotniczego, 12) przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu Departamentu Dróg i Transportu należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Więcej na temat: